YOKDİL Sağlık Bilimleri Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

YOKDİL Sağlık Bilimleri Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

Abnormal: Anormal, olağandışı
Abrupt: Beklenmedik, ani, sarp, dik
Absent: Yok, bulunmayan, devamsız
Absolute: Mutlak, kesin, tam
Abstract: Soyut
Abundant: Bol, çok, dolu
Accessible: Ulaşılabilir, girilebilir, bulunur
Accurate: Kesin, doğru, yanlışsız
Acoustic: Akustik, ses, sesle ilgili
Acute: Şiddetli, sivri, ciddi
Adequate: Yeterli, uygun, elverişli
Adult: Yetişkin, ergin, reşit
Adverse: Zıt, karşıt, olumsuz
Advisable: Tavsiye edilebilir, akla uygun
Afraid: Korkan, korkmuş
Aggressive: Saldırgan, kavgacı, girişken
Alike: Benzer, aynı
Alive: Canlı, sağ
Amazing: Şaşırtıcı, hayret verici
Ambiguous: İki anlamlı, belirsiz, müphem
Ambitious: Hırslı
Ancient: Eski, çok eski
Annual: Yıllık, senelik
Anxiety: Endişe, kaygı, merak
Anxious: Endişeli, kaygılı, huzursuz
Apparatus: Alet, aygıt, cihaz
Apparent: Belli, açık, aşikâr, ortada, bariz
Appropriate: Uygun, yerinde
Arid: Kuru, kurak, çorak
Artificial: Yapay, suni
Ashamed: Mahcup, utanmış
Asleep: Uyuyan, uyuşmuş, uyuşuk
Associated: Birleşmiş, ilişkili
Attractive: Çekici, cazip, alımlı
Available: Müsait, var, mevcut
Average: Ortalama, orta
Aware: Farkında, haberdar
Awful: Korkunç, berbat, çok kötü
Basal: Bazal, esas ile ilgili, temel
Beneficial: Yararlı, hayırlı, faydalı
Bleak: Rüzgârlı, umutsuz, kasvetli
Blind: Kör, görmeyen, anlayışsız
Boring: Sıkıcı
Brief: Kısa, kısa ve öz
Bright: Parlak
Calm: Sakin
Capable: Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
Cardiac: Kalp ile ilgili, kalp
Careful: Dikkatli, özenli
Careless: Dikkatsiz
Casual: Tesadüfen olan, rahat
Cautious: Tedbirli, ihtiyatlı, dikkatli
Certain: Kesin, muhakkak, emin, belli, bazı
Chief: Baş, ana, en üst rütbeli
Chronic: Kronik, sürekli, müzmin
Circulatory: Dolaşım ile ilgili, dolaşımı sağlayan
Civil: Nazik, medeni, uygar
Cloudy: Bulutlu, kapalı
Cognitive: Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
Commendable: Övgüye değer, övülmeye lâyık
Common: Ortak, müşterek, sıradan
Commonplace: Sıradan, alelâde, olağan
Communal: Toplumsal, halk, halkın malı olan
Comparable: Kıyaslanabilir, karşılaştırılabilir
Compatible: Uygun, uyumlu, bağdaşan
Competitive: Rekabete dayanan
Complacent: Halinden memnun, rahat, ilgisiz
Complete: Tam
Complex: Bileşik, karmaşık, karışık
Complicated: Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
Comprehensive: Etraflı, geniş, çok yönlü
Compulsive: Zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
Compulsory: Zorunlu, mecburi, zorlayıcı
Concerned: İlgilenen, ilgili, meşgul, endişeli
Conclusive: Son, kesin, kati, inandırıcı
Confident: Güvenli, emin, kuşkusuz
Congenital: Yaradılıştan olan, doğuştan
Conscious: Bilinçli, farkında, kasti
Considerable: Önemli, hatırı sayılır ölçüde
Considerate: Saygılı, düşünceli, nazik
Consistent: Tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
Conspicuous: Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
Constant: Daimi, sürekli, değişmez
Constructive: Yapıcı
Contagious: Bulaşıcı, salgın, hastalık bulaştıran
Contemporary: Çağdaş, modern
Content: Hoşnut, memnun, hazır
Continuous: Devamlı, sürekli, aralıksız
Contradictory: Çelişkili, tutarsız, aykırı, karşıt
Contrary: Zıt, karşı, ters, aksi
Controversial: Tartışmalı, tartışmaya yol açan
Convenient: Kullanışlı, uygun, pratik
Conventional: Basmakalıp, alelade
Converse: Ters, zıt, karşıt
Cool: Serin, hoş
Correct: Doğru, yanlışsız
Costly: Pahalı, değerli, pahalıya mal olan
Countless: Sayısız, çok
Creative: Yaratıcı
Credible: Güvenilir, inanılır, inandırıcı
Critical: Kritik, hassas, ciddi, eleştiri
Crucial: Çok önemli, kritik
Crude: Kaba, nezaketsiz, ilkel
Current: Bugünkü, geçer, geçerli
Damp: Nemli, rutubetli, ıslak
Dangerous: Tehlikeli, riskli
Deaf: Sağır, ağır işiten, duyarsız
Decisive: Kesin, belirleyici, kararlı
Definite: Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
Deliberate: Planlanmış, kasıtlı, kasti, tasarlanmış
Delicate: Nazik, narin, ince, düşünceli
Delicious: Lezzetli
Dense: Sıkışık, yoğun
Dependent: Bağlı, tabi, bağımlı
Depressed: Kederli, karamsar, bastırılmış
Depressing: İç karartıcı, moral bozucu
Desirable: Çekici, beğenilen, hoş
Desperate: Çaresiz, umutsuz, her şeyi göze almış
Detrimental: Zararlı
Devastating: Ezici, tahrip edici, yıkıcı
Diagnostic: Teşhisle ilgili
Dire: Korkunç, dehşetli, müthiş
Dirty: Pis, kirli
Disgusting: Bıktırıcı, iğrenç, nefret uyandıran
Disparate: Bambaşka, tamamen farklı
Distant: Uzak, ırak, uzakta
Distinct: Ayrı, farklı, başka, belirgin
Distinctive: Ayırıcı, belirgin, özel
Diverse: Çeşitli farklı, değişik
Domestic: Eve ait, ailevi, iç, yerli
Dramatic: Dramatik, tiyatroya ait
Drastic: Şiddetli, sert, zorlayıcı
Dry: Kuru
Dubious: Belirsiz, şüpheli, kararsız
Dull: Sıkıcı, donuk, renksiz, soluk
Durable: Uzun ömürlü, dayanıklı
Effective: Etkili, etkileyici, tesirli
Efficient: Etkili, verimli, becerikli
Eligible: Nitelikli, uygun, geçerli
Embarrassment: Utanma, şaşkınlık, sıkıntı
Enormous: Büyük, muazzam, kocaman
Enough: Yeterli, kâfi, yeter
Entire: Tam, bütün
Epidemic: Salgın, yaygın
Equal: Eşit, denk, eş
Equivalent: Eşit, denk, eşdeğer
Essential: Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
Exact: Tam, tamı tamına, dakik
Excellent: Mükemmel, kusursuz
Exceptional: İstisna, olağanüstü, fevkalade
Excessive: Aşırı, fazla
Excited: Heyecanlı, heyecanlanmış
Exclusive: Tek, özel, ayrıcalıklı, seçkin
Exhausted: Tükenmiş, bitmiş, bitkin
Exhausting: Yorucu, zahmetli
Explicit: Açık, belirgin, aşikâr
Explosive: Patlayıcı
Extensive: Kapsamlı, detaylı, yaygın
External: Dış, harici, dışarıdan gelen
Extinct: Tükenmiş, yok olmuş, soyu tükenmiş
Extraordinary: Olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıra dışı
Extreme: Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
Fair: Adil, fuar, sarışın
Fake: Sahte, taklit, uydurma, uyduruk
Familiar: Tanıdık, aşina, yaygın
Fatal: Öldürücü, ölümcül, ölümle biten
Fatty: Yağlı, yağdan oluşan
Fearsome: Korkunç, dehşetli
Feasible: Uygulanabilir, yapılabilir
Ferrous: Demir, demirli
Fertile: Bereketli, verimli, zengin
Final: Son, en son, sonuncu
Finite: Sınırlı, sonu olan, ölçülebilir
Firm: Sert, katı, sabit, kesin
Fit: Sağlıklı, zinde, formda
Flexible: Elastik, esnek, eğilebilir
Foreign: Yabancı
Forensic: Mahkemeye ait, adli
Former: Önceki, ilk,önceden
Fortunate: Şanslı, talihli, bahtı açık
Fragile: Kırılgan, çıtkırıldım, kırılabilir,hassas
Fundamental: Esas, temel, ana
Further: Başka
Generous: Cömert, eli açık
Gentle: Kibar, nazik, hoşgörülü
Genuine: Hakiki, öz, gerçek
Glad: Memnun
Global: Evrensel
Gloomy: Karanlık, hüzünlü, karamsar
Grand: Büyük, yüce, ulu, heybetli
Gross: Brüt, bütün, toptan
Harmful: Zararlı, kötü, muzır
Harsh: Sert, kaba, kırıcı, acı
Hazardous: Tehlikeli, riskli, şüpheli
Healthy: Sağlıklı
Heavy: Ağır
Horrible: Korkunç, berbat, korkutucu
Hostile: Düşmana ait, düşmanca, muhalif
Huge: Ayı gibi, kocaman, dev
Identical: Aynı, eş, özdeş, tıpkı
Illegal: Gayri meşru, usulsüz, yasak
Illicit: İllegal, haram, yasadışı
Immense: Kocaman, uçsuz bucaksız, çok büyük
Immune: Bağışık, etkilenmeyen, duyarsız
Impossible: Olanaksız, imkânsız, çekilmez
Impulsive: İtici, dürtücü, düşüncesiz
Inadequate: Yetersiz, eksik
Inborn: Doğuştan, doğal
Incorrect: Yanlış, hatalı
Incredible: İnanılmaz, akıl almaz
Incurable: Tedavi edilemez, çaresiz
Indefinite: Belirsiz, kesin olmayan, süresiz
Independent: Bağımsız, özgür, hür
Indifferent: Kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
Indispensable: Zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
Indoor: İçeri, kapalı, dahili, ev içi
Industrial: Endüstriyel, sanayi
Inefficient: Etkisiz, tesirsiz, yetersiz
Inert: Hareketsiz, durağan, dingin
Inevitable: Kaçınılmaz, çaresiz
Infectious: Bulaşıcı
Inferior: Aşağı derecede, aşağı, alt, ast
Inflexible: Eğilmez, boyun eğmez, inatçı
Ingenious: Marifetli, hünerli, becerikli
Initial: Baştaki, baş, ilk
Innate: Doğuştan
Inner: İç, dahili, içteki, ruhsal
Innocent: Masum
Insensitive: Duyarsız, taş kalpli, duygusuz
Instant: Çabuk hazırlanan, anlık, hemen olan
Intact: Dokunulmamış, el değmemiş, bozulmamış
Intelligent: Zeki
Intense: Şiddetli, aşırı, son derece
Interested: İlgili, meraklı
Interesting: İlginç
Interior: İç, dahili, içteki, içten
Intermediate: Orta, ara
International: Uluslararası, milletlerarası
Intimate: Samimi, yakın, içli dışlı
Intricate: Karışık, karmakarışık, dallı budaklı
Intrinsic: Esas, asıl, gerçek
Invasion: İstila, saldırı, akın
Irregular: Bozuk, kuralsız, düzensiz
Irrelevant: Yersiz, konu dışı, alâkasız
Irresponsible: Sorumsuz, sorumlu olmayan, güvenilmez
Irreversible: Ters çevrilemez, dönülemez
Jealous: Kıskanç, güvensiz, düşkün
Joint: Müşterek, ortaklaşa, birlikte
Kind: İyi, yardımsever, nazik
Lean: Zayıf, ince, yağsız, kıt
Legal: Yasal, hukuk, kanuni
Legitimate: Yasal, meşru, mantıklı
Lethal: Öldürücü
Liable: Sorumlu, olası, mesul
Local: Yöresel, yerel
Lonely: Yalnız, yapayalnız
Loyal: Sadık, vefalı
Major: Büyük, önemli, başlıca
Malignant: Zarar verici, habis, kötü huylu
Manual: Manuel, elle yapılan
Mass: Kitle, küme, yığın,seri
Massive: Ağır, yekpare, masif
Maternal: Anne, anne tarafından olan
Mature: Olgun, kemâle ermiş, ergin
Mean: Adi, aşağılık, eli sıkı, cimri
Mental: Akıl, zekâ, zihinsel, ruhsal
Meticulous: Titiz, çok dikkatli, kılı kırk yaran
Mild: Ilımlı, hafif
Military: Askeri
Minor: Küçük, ikinci derecede, ikincil
Missing: Kayıp, eksik
Mobile: Hareketli, gezici, oynak
Moderate: Ilıman, ılımlı, ölçülü
Modest: Alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz
Moist: Nemli, ıslak, sulu, rutubetli
Moral: Ahlaki, manevi, törel
Mysterious: Esrarengiz, gizemli
Mystery: Gizem, esrar, sır
Naked: Çıplak, yalın, salt
Narrow: Dar, kısıtlı, sınırlı
Nasal: Burun, genizden gelen
Nasty: İğrenç, çirkin, kötü, pis
Native: Yerli, doğal, doğuştan
Necessary: Gerekli, lazım, zorunlu, gereken
Negligible: Önemsiz, ihmal edilebilir
Nervous: Sinirli
Notable: Saygın, tanınmış, unutulmaz
Noticeable: Belli, fark edilebilir, göze çarpan
Notorious: Adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
Numb: Uyuşmuş, hissiz, uyuşuk
Obese: Aşırı şişman, şişko, şişman
Objective: Objektif, tarafsız, nesnel
Obsolete: Eski, kullanılmayan, modası geçmiş
Obvious: Açık, besbelli, apaçık
Offensive: Saldıran, saldırgan, hakaret eden
Ongoing: Devamlı, sürekli, aralıksız
Opposite: Karşıt
Optimistic: İyimser
Ordinary: Alışılmış şey, olağan şey, sıradan
Original: Özgün, ilk
Overall: Tam, tüm, etraflı
Overweight: Fazla kilolu
Painful: Acıtan, ağrıtan, eziyetli
Painless: Acısız
Pale: Sararmış, soluk, solgun
Partial: Kısmi, tam olmayan, taraflı
Particular: Belli, belirli, özel, özgü
Patient: Sabırlı, hoşgörülü, dayanıklı
Peculiar: Has, özgün, özel, acayip
Perfect: Mükemmel, harika
Permanent: Sürekli, kalıcı, daimi
Persistent: Devamlı, sürekli, kalıcı
Plausible: Akla yakın, makul, mantıklı
Pleasant: Hoş, güzel,iç açıcı
Plentiful: Bol, çok, bereketli
Plenty: Çokluk, bolluk, bereket
Poisonous: Zehirli, fesat, kötü niyetli
Portable: Portatif, seyyar, taşınabilir
Possible: Olası, mümkün, olanaklı
Potential: Potansiyel, olası
Precise: Tam, kesin, belirli, belli
Predominant: Üstün, baskın, ağır basan, hakim
Preferable: Daha iyi, tercih edilir
Pregnant: Gebe, hamile, yaratıcı
Preliminary: Ön, ilk, başlangıç
Previous: Önceki, eski, evvelki
Primary: İlk, biri, başlıca, ana, temel
Prime: En önemli, başlıca, asal
Primitive: İlk, ilkel, ilk çağa ait
Principal: Baş, ana, asıl, esas
Prior: Önceki, eski, önce
Private: Özel, kişisel, şahsi
Probable: Olası, mümkün, muhtemel
Productive: Üretken, yaratıcı, verimli
Profound: Derin, çok derin, bilge
Prolific: Doğurgan, çabuk üreyen
Prominent: Belirgin, belli, göze çarpan
Prone: Eğimli, meyilli, yatkın
Proper: Tam, doğru dürüst, uygun,yerinde
Prosperous: Başarılı, zengin, refah
Pure: Saf, arı, katıksız
Qualified: Nitelikli, kısıtlı, vasıflı
Quick: Çabuk, hızla, hızlı, şipşak
Quiet: Sessiz, gürültüsüz, sakin
Radical: Radikal, kökten, köklü, Köksel
Rapid: Çabuk, hızlı, seri
Rare: Bulunmaz, nadir, ender
Rash: Düşüncesiz, aceleci, sabırsız
Raw: Ham, çiğ, olmamış, pişmemiş
Reasonable: Akla yatkın, mantıklı, makul
Recent: Yeni, son, son günlerdeki
Recurrent: Tekrarlayan, yinelenen
Regular: Düzenli
Regulatory: Düzenleyici
Relentless: İnsafsız, acımasız, merhametsiz
Relevance: İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
Relevant: Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
Reliable: Güvenilir, emin, inanılır
Religious: Dindar, inançlı, sofu
Reluctant: İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
Remarkable: Dikkat çekici, göze çarpan
Remote: Uzak, çok eski, çok uzak
Repetitive: Tekrarlayan, tekrarlı
Resistant: Dirençli, dayanıklı
Responsible: Sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
Restless: Huzursuz, kıpır kıpır
Retired: Emekli, inzivaya çekilmiş
Reverse: Ters, zıt, karşıt, aksi
Rich: Paralı, zengin, varlıklı
Rigid: Sert, katı, eğilmez
Rigorous: Sert, sıkı, şiddetli
Rough: Pürüzlü, pürtüklü, engebeli
Round: Yuvarlak, daire şeklinde, küresel
Rubbish: Saçma, aptalca, kalitesiz, çöp
Rural: Kırsal, köy yaşamına ait
Salty: Tuzlu
Satisfactory: Yeterli, tatminkâr, memnun edici
Scarce: Kıt, zor bulunur, az bulunur
Secondary: İkincil, orta, orta dereceli
Secret: Gizli
Senior: Kıdemli, daha yaşlı
Sensible: Duyarlı, mantıklı, hassas
Sensitive: Duyarlı, hassas, alıngan
Several: Birkaç
Severe: Ağır, acı, şiddetli, ciddi
Shallow: Sığ, derin olmayan, yüzeysel
Sharp: Keskin, açıkgöz, kesici
Shy: Utangaç
Significant: Önemli, anlamlı, manalı
Silent: Sessiz, suskun
Similar: Benzer, benzeyen
Simultaneous: Eşzamanlı, aynı zamanda olan
Sincere: İçten, samimi, candan
Sizeable: Büyükçe, oldukça büyük
Slender: İnce, ince belli, narin
Slight: Hafif, belli belirsiz, azıcık,öylesine
Smooth: Düz
Solar: Güneş, solar
Sophisticated: Bilgili, içerikli, bilge
Sound: Sağlam, sapasağlam, sıhhatli
Spare: Yedek, fazla, boş, az
Specific: Spesifik, özel, belli, belirli
Spicy: Baharatlı, baharlı, acılı
Spontaneous: İçten gelen, kendiliğinden olan, doğal
Stable: Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
Stagnant: Durgun, hareketsiz, tembel
Staple: Temel, başlıca, ana, esas
Steady: Sağlam, daimi, devamlı,istikrarlı
Steep: Sarp, dik, yalçın
Stressful: Stresli, gergin
Strict: Sert, katı, sıkı, müsamahasız
Strong: Güçlü
Subsequent: Sonraki, daha sonraki, müteakip
Substantial: Önemli, gerçek, mevcut
Subtle: Hoş, tatlı, ince, incelikli
Successful: Başarılı
Sufficient: Yeterli, kâfi, yeter
Suitable: Uygun, münasip
Superficial: Yüzeysel, iki boyutlu
Superior: Üst, üstün, yüksek
Surgical: Tıbbi, cerrahi
Surplus: Fazla, fazla olan, artan
Surprising: Şaşırtıcı, hayret verici
Surrounding: Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
Susceptible: Hassas, duyarlı, alıngan
Swollen: Şişmiş, şişkin, kabarık
Tentative: Deneme niteliğinde, deneysel
Terminal: Son, uç, dönem sonuna ait, terminal
Terrestrial: Karasal, yeryüzüne ait
Terrible: Korkunç, berbat
Terrific: Müthiş, olağanüstü, korkunç
Thin: İnce, zayıf
Thorough: Tam, eksiksiz, kusursuz,
Tight: Sıkı, dar, gergin
Tiny: Mini, minik, minicik, minnacık
Tough: Sert, sağlam, zorlu, çetin
Toxic: Zehirli, toksik
Traditional: Geleneksel
Transparent: Şeffaf, saydam, transparan
Tremendous: Kocaman, koskocaman, çok büyük
Trivial: Küçük, değersiz, önemsiz
Ultimate: Son, en son, en uzak, esas
Unable: Elinden gelmez
Unconscious: Baygın, bilinçsiz
Unique: Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
Unsuitable: Uygun olmayan, elverişsiz
Unusual: Alışılmadık, nadir, ender
Upright: Dik, kalkık, dikey
Urban: Kentsel, şehirsel
Urgent: Acil, ivedi
Useful: Yararlı
Vague: Belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz
Valid: Geçerli, geçer, yürürlükte
Valuable: Değerli, kıymetli, faydalı
Various: Çeşitli, değişik, türlü
Vast: Çok geniş, engin, çok
Version: Hikâye, versiyon, uyarlama
Vertebrate: Omurgalı
Vertical: Dikey, düşey, dik
Vigorous: Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
Violent: Şiddetli, sert, zorlu
Visible: Görülebilir, görünür, görünen
Visual: Görme, görüş, görsel
Vital: Hayati, çok önemli
Volunteer: Gönüllü
Voracious: Obur, açgözlü, istekli
Vulnerable: Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Weak: Zayıf, güçsüz
Wealthy: Zengin, servet sahibi
Welfare: Refah, mutluluk, sağlık
Widespread: Yaygın, genel,geniş çapta
Wild: Vahşi, yabani
Wise: Bilge, bilgili, akıllı, anlayışlı
Worth: Değer
Worthwhile: Değer, zahmete değer, zamana değer

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yokdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!