YOKDİL Sosyal Bilimleri Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

YOKDİL Sosyal Bilimleri Sınavında Çıkmış Adjective (Sıfat) Kelime Listesi

Abnormal: Anormal, olağandışı
Absent: Yok, bulunmayan, devamsız
Abstract: Soyut
Abundant: Bol, çok, dolu
Accurate: Kesin, doğru, yanlışsız
Acute: Şiddetli, sivri, ciddi
Adequate: Yeterli, uygun, elverişli
Adverse: Zıt, karşıt, olumsuz
Aerial: Hava, havai
Affordable: Satın alınabilir
Aggressive: Saldırgan, kavgacı, girişken
Alike: Benzer, aynı
Alive: Canlı, sağ
Ambiguous: İki anlamlı, belirsiz, müphem
Ambitious: Hırslı
Annual: Yıllık, senelik
Antique: Antik, antika
Anxiety: Endişe, kaygı, merak
Anxious: Endişeli, kaygılı, huzursuz
Apparatus: Alet, aygıt, cihaz
Apparent: Belli, açık, aşikâr, ortada, bariz
Appropriate: Uygun, yerinde
Arrogant: Kendini beğenmiş, gururlu, kibirli
Assertive: İddialı, kendine çok güvenen
Available: Müsait, var, mevcut
Average: Ortalama, orta
Aware: Farkında, haberdar
Awful: Korkunç, berbat
Awkward: Sakar, beceriksiz, aksi ,acemi,mahcup
Barren: Kısır, verimsiz, çorak, kıraç
Belligerent: Münakaşacı; savaşan
Biased: Önyargılı, taraflı, peşin hükümlü
Bleak: Rüzgârlı, umutsuz, kasvetli
Bold: Cesur, gözü pek, cüretli
Brilliant: Zeki, pırıl pırıl, harika
Capable: Kabiliyetli, ehliyetli, yetenekli
Careful: Dikkatli, özenli
Casual: Tesadüfen olan, rahat
Celestial: Gökyüzü ait, göksel, cennetsel
Chief: Baş, ana, en üst rütbeli
Clever: Zeki, akıllı, cin gibi, zarif
Clumsy: Sakar, beceriksiz
Cognitive: Kavrama ile ilgili, idrak ile ilgili
Commendable: Övgüye değer, övülmeye lâyık
Common: Ortak, müşterek, sıradan
Commonplace: Sıradan, alelâde, olağan
Communal: Toplumsal, halk, halkın malı olan
Compact: Sıkı, yoğun; özlü
Competitive: Rekabete dayanan
Complex: Bileşik, karmaşık, karışık
Compliance: Uyma, itaat, rıza
Complicated: Karışık, karmaşık, anlaşılması zor
Comprehensive: Etraflı, geniş, çok yönlü
Compulsive: Zorlayıcı, dürtü etkisiyle yapılan
Conclusive: Son, kesin, kati, inandırıcı
Concrete: Somut, elle tutulur, gerçekten var olan
Confident: Güvenli, emin, kuşkusuz
Conscious: Bilinçli, farkında, kasti
Consecutive: Birbirini izleyen, artarda
Considerable: Önemli, hatırı sayılır ölçüde
Consistent: Tutarlı, bağıntılı, istikrarlı
Conspicuous: Belli, bariz, apaçık, göze çarpan
Contemporary: Çağdaş, modern
Content: Hoşnut, memnun, hazır
Contrary: Zıt, karşı, ters, aksi
Controversial: Tartışmalı, tartışmaya yol açan
Convenient: Kullanışlı, uygun, pratik
Conventional: Basmakalıp, alelade
Cool: Serin, hoş
Correct: Doğru, yanlışsız
Costly: Pahalı, değerli, pahalıya mal olan
Countless: Sayısız, çok
Creative: Yaratıcı
Credible: Güvenilir, inanılır, inandırıcı
Critical: Kritik, hassas, ciddi, eleştiri
Crucial: Çok önemli, kritik
Crude: Kaba, nezaketsiz, ilkel
Current: Bugünkü, geçer, geçerli
Deaf: Sağır, ağır işiten, duyarsız
Decisive: Kesin, belirleyici, kararlı
Definite: Kesin, şüphesiz, kuşkusuz
Delicate: Nazik, narin, ince, düşünceli
Desirable: Çekici, beğenilen, hoş
Desolate: Boş, ıssız, terk edilmiş
Detrimental: Zararlı
Devastating: Ezici, tahrip edici, yıkıcı
Disparate: Bambaşka, tamamen farklı
Distinct: Ayrı, farklı, başka, belirgin
Distinctive: Ayırıcı, belirgin, özel
Diverse: Çeşitli farklı, değişik
Divine: Tanrısal, ilahi, Tanrı'ya adanmış
Dried: Kurumuş, kurutulmuş, kuru
Dry: Kuru
Durable: Uzun ömürlü, dayanıklı
Eager: Hevesli, gayretli, istekli
Effective: Etkili, etkileyici, tesirli
Efficient: Etkili, verimli, becerikli
Elaborate: Ayrıntılı, detaylı
Elegant: Şık, zarif, hoş, kibar
Eligible: Nitelikli, uygun, geçerli
Eminent: Ünlü, yüksek rütbeli, yüce; seçkin
Empirical: Deneysel, görgül
Enormous: Büyük, muazzam, kocaman
Entire: Tam, bütün
Epidemic: Salgın, yaygın
Equivalent: Eşit, denk, eşdeğer
Essential: Köklü, esaslı, başlıca, gerekli
Ethic: Ahlaki, ahlâka uygun
Evil: Fena, zararlı, kötü
Exact: Tam, tamı tamına, dakik
Excellent: Mükemmel
Exceptional: İstisna, olağanüstü, fevkalade
Excessive: Aşırı, fazla
Exclusive: Tek, özel, ayrıcalıklı, seçkin
Exhausting: Yorucu, zahmetli
Extensive: Kapsamlı, detaylı, yaygın
External: Dış, harici, dışarıdan gelen
Extraordinary: Olağanüstü, olağandışı, fevkalade, sıra dışı
Extravagant: Aşırı, ölçüsüz, savurgan, müsrif
Extreme: Aşırı, olağanüstü, ölçüsüz, son derece
Familiar: Tanıdık, aşina, yaygın
Fashionable: Modaya uygun
Favorable: İyi niyetli, olumlu, müsait
Feasible: Uygulanabilir, yapılabilir
Fertile: Bereketli, verimli, zengin
Fierce: Azılı, azgın, sert, kızgın
Firm: Sert, katı, sabit, kesin
Flexible: Elastik, esnek, eğilebilir
Fluent: Akıcı, düzgün, sürükleyici
Forthcoming: Önümüzdeki, gelecek, yaklaşan
Fragile: Kırılgan, çıtkırıldım, kırılabilir,hassas
Fundamental: Esas, temel, ana
Generous: Cömert, eli açık
Genius: Dahi, deha, zeki
Genuine: Hakiki, öz, gerçek
Glad: Memnun
Glamorous: Büyüleyici, göz alıcı, göz kamaştırıcı
Gloomy: Karanlık, hüzünlü, karamsar
Gorgeous: Muhteşem, harika, göz kamaştırıcı
Grand: Büyük, yüce, ulu, heybetli
Gross: Brüt, bütün, toptan
Guilty: Suçlu
Harmful: Zararlı, kötü, muzır
Harsh: Sert, kaba, kırıcı, acı
Honest: Dürüst, namuslu
Horrific: Korkunç, aşırı, dehşete düşüren
Hostile: Düşmana ait, düşmanca, muhalif
Huge: Ayı gibi, kocaman, dev
Humble: Alçakgönüllü, mütevazı
Identical: Aynı, eş, özdeş, tıpkı
Imperial: İmparatora ait, imparatorluk
Impossible: Olanaksız, imkânsız
Improbable: Olanak dışı, olası olmayan
Impulsive: İtici, dürtücü, düşüncesiz
Inadequate: Yetersiz, eksik
Incredible: İnanılmaz
Indifferent: Kayıtsız, ilgisiz, aldırışsız
Indigenous: Yerli, özgü, yöreye özgü, doğal
Indispensable: Zorunlu, mecburi, kaçınılmaz
Inevitable: Kaçınılmaz, çaresiz
Inferior: Aşağı derecede, aşağı, alt, ast
Ingenious: Marifetli, hünerli, becerikli
Inhuman: İnsanlık dışı, merhametsiz, zalim
Initial: Başlangıç, ilk
Innate: Doğuştan
Inner: İç, dahili, içteki, ruhsal
Innocent: Masum
Inseparable: Ayrılamaz, yakın, çok samimi
Insignificant: Önemsiz, değersiz, anlamsız
Interior: İç, dahili, içteki, içten
Intermediate: Orta, ara
Intricate: Karışık, karmakarışık, dallı budaklı
Intrinsic: Esas, asıl, gerçek
Irresponsible: Sorumsuz, sorumlu olmayan, güvenilmez
Jealous: Kıskanç, güvensiz, düşkün
Joint: Müşterek, ortaklaşa, birlikte
Legal: Yasal, hukuk, kanuni
Legitimate: Yasal, meşru, mantıklı
Lonely: Yalnız, yapayalnız
Loose: Gevşek
Loyal: Sadık, vefalı
Mandatory: Zorunlu
Mass: Kitle, küme, yığın,seri
Massive: Ağır, yekpare, masif
Maternal: Anne, anne tarafından olan
Military: Askeri
Minor: Küçük, ikinci derecede, ikincil
Missing: Kayıp, eksik
Mobile: Hareketli, gezici, oynak
Modest: Alçakgönüllü, mütevazi, gösterişsiz
Monetary: Para, para ile ilgili, parasal
Moral: Ahlaki, manevi, törel
Mysterious: Esrarengiz, gizemli
Mystery: Gizem, esrar, sır
Narrow: Dar, kısıtlı, sınırlı
Nasty: İğrenç, çirkin, kötü, pis
Native: Yerli, doğal, doğuştan
Naughty: Yaramaz
Necessary: Gerekli, lazım, zorunlu, gereken
Negligible: Önemsiz, ihmal edilebilir
Notable: Saygın, tanınmış, unutulmaz
Noticeable: Belli, fark edilebilir, göze çarpan
Notorious: Adı çıkmış, dile düşmüş, kötü tanınmış
Obsolete: Eski, kullanılmayan, modası geçmiş
Obvious: Açık, besbelli, apaçık
Offensive: Saldıran, saldırgan, hakaret eden
Optimistic: İyimser
Ordinary: Olağan, sıradan
Overall: Tam, tüm, etraflı
Particular: Belli, belirli, özel, özgü
Patient: Sabırlı, hoşgörülü, dayanıklı
Peculiar: Has, özgün, özel, acayip
Permanent: Sürekli, kalıcı, daimi
Persistent: Devamlı, sürekli, kalıcı
Plausible: Akla yakın, makul, mantıklı
Plentiful: Bol, çok, bereketli
Plenty: Çokluk, bolluk, bereket
Polar: Kutup, kutupsal
Possible: Olası, mümkün
Potential: Potansiyel, olası
Precious: Kıymetli, değerli
Precise: Tam, kesin, belirli, belli
Prestigious: Prestijli, saygın, tanınmış
Pretty: Hoş, güzel
Previous: Önceki, eski, evvelki
Prime: En önemli, başlıca, asal
Primitive: İlk, ilkel, ilk çağa ait
Principal: Baş, ana, asıl, esas
Prior: Önceki, eski, önce
Private: Özel, kişisel, şahsi
Productive: Üretken, yaratıcı, verimli
Profound: Derin, çok derin, bilge
Prolific: Doğurgan, çabuk üreyen
Prominent: Belirgin, belli, göze çarpan
Prone: Eğimli, meyilli, yatkın
Proper: Tam, doğru dürüst, uygun,yerinde
Prosperous: Başarılı, zengin, refah
Proud: Gurur verici, gururlu
Pure: Saf, arı, katıksız
Qualified: Nitelikli, kısıtlı, vasıflı
Quiet: Sessiz
Radical: Radikal, kökten, köklü, Köksel
Random: Rasgele, gelişigüzel, tesadüfi
Rare: Ender, nadir
Rational: Mantıklı, oranlı, akla yatkın
Raw: Ham, çiğ, olmamış, pişmemiş
Reasonable: Akla yatkın, mantıklı, makul
Recurrent: Tekrarlayan, yinelenen
Redundant: İhtiyaç fazlası, gereğinden fazla, gereksiz
Relentless: İnsafsız, acımasız, merhametsiz
Relevance: İlgi, ilişki, alâka, uygunluk
Relevant: Konu ile ilgili, alâkalı, uygun
Reliable: Güvenilir, emin, inanılır
Religious: Dindar, inançlı, sofu
Reluctant: İsteksiz, gönülsüz, ağırdan alan
Remarkable: Dikkat çekici, göze çarpan
Remote: Uzak, çok eski, çok uzak
Repetitive: Tekrarlayan, tekrarlı
Responsible: Sorumlu, mesul, sorumluluk sahibi
Restless: Huzursuz, kıpır kıpır
Retired: Emekli, inzivaya çekilmiş
Reverse: Ters, zıt, karşıt, aksi
Ridiculous: Gülünç, komik
Rigid: Sert, katı, eğilmez
Rigorous: Sert, sıkı, şiddetli
Rough: Pürüzlü, pürtüklü, engebeli
Rural: Kırsal, köy yaşamına ait
Satisfactory: Yeterli, tatminkâr, memnun edici
Scarce: Kıt, zor bulunur, az bulunur
Senior: Kıdemli, daha yaşlı
Sensible: Duyarlı, mantıklı, hassas
Sensitive: Duyarlı, hassas, alıngan
Sensuous: Hissi, duygusal
Severe: Ağır, acı, şiddetli, ciddi
Shallow: Sığ, derin olmayan, yüzeysel
Sharp: Keskin, açıkgöz, kesici
Shy: Utangaç
Significant: Önemli, anlamlı, manalı
Simultaneous: Eşzamanlı, aynı zamanda olan
Sincere: İçten, samimi, candan
Slender: İnce, ince belli, narin
Slight: Hafif, belli belirsiz, azıcık,öylesine
Smooth: Düz
Solar: Güneş, solar
Sophisticated: Bilgili, içerikli, bilge
Specific: Spesifik, özel, belli, belirli
Spectacular: Göz alıcı, dikkat çekici, gösterişli
Stable: Dengeli, istikrarlı, sarsılmaz
Stagnant: Durgun, hareketsiz, tembel
Steady: Sağlam, daimi, devamlı,istikrarlı
Steel: Çelik, çelik gibi, katı
Steep: Sarp, dik, yalçın
Strict: Sert, katı, sıkı, müsamahasız
Subsequent: Sonraki, daha sonraki, müteakip
Substantial: Önemli, gerçek, mevcut
Subtle: Hoş, tatlı, ince, incelikli
Sufficient: Yeterli, kâfi, yeter
Suitable: Uygun, münasip
Superficial: Yüzeysel, iki boyutlu
Superior: Üst, üstün, yüksek
Supreme: En yüksek, en üstün, yüce
Surplus: Fazla, fazla olan, artan
Surrounding: Çevreleyen, kuşatan, etrafını saran
Suspicious: Şüpheli, kuşkucu, kuşkulu
Sustainable: Devam ettirebilir
Terrible: Korkunç
Tough: Sert, sağlam, zorlu, çetin
Transparent: Şeffaf, saydam, transparan
Tremendous: Kocaman, koskocaman, çok büyük
Trivial: Küçük, değersiz, önemsiz
Trouble: Sıkıntı
Unconscious: Baygın, bilinçsiz
Unique: Eşsiz, tek, benzersiz, biricik
Unusual: Alışılmadık, nadir, ender
Upset: Üzgün
Urban: Kentsel, şehirsel
Urgent: Acil, ivedi
Useless: Yararsız
Vague: Belirsiz, hayal meyal, anlaşılmaz
Valid: Geçerli, geçer, yürürlükte
Valuable: Değerli, kıymetli, faydalı
Versatile: Çok yönlü
Versatility: Çok yönlülük, beceriklilik
Version: Hikâye, versiyon, uyarlama
Viable: Yaşayabilir, yaşar, geçerli
Vigorous: Güçlü, kuvvetli, dinç, zinde
Violent: Şiddetli, sert, zorlu
Visible: Görülebilir, görünür, görünen
Visual: Görme, görüş, görsel
Vital: Hayati, çok önemli
Vivid: Canlı, hayat dolu, parlak
Vulnerable: Yaralanabilir, kolay incinir, savunmasız
Wealth: Zenginlik, servet, varlık
Wealthy: Zengin, servet sahibi
Welfare: Refah, mutluluk, sağlık
Widespread: Yaygın, genel,geniş çapta
Wise: Bilge, bilgili, akıllı, anlayışlı
Worth: Değer
Worthwhile: Değer, zahmete değer, zamana değer

Ücret İadeli Eğitim Modeli

Bizimle çalıştınız ve istediğiniz skoru alamadınız, o zaman ödemiş olduğunuz tüm ücreti size kesintisiz olarak iade ediyoruz. Üstelik bunu resmi garanti belgesi ile yapıyoruz.

% 100 Başarı Garantili Eğitim

Mevcut İngilizce seviyeniz, hedeflediğiniz puan ve sınava gireceğiniz tarihe göre ayarlanmış sadece size özel bir eğitim modeli düşünün. Üstelik hiçbir sınırlama olmadan kendi hızınızda 7-24 online çalışma imkanı.

yokdil Ders Örnekleri

Önce Tüm Sistemi Keşfet!

Demo eğitim videolarımızı izleyerek eğitim kalitemizi satın almadan önce keşfedebilirsiniz. Ayrıca ücretsiz üye olarak çalışma sistemimizi deneyebilirsiniz.

HEDEFLEDİĞİNİZ SKORA ULAŞAMAZSANIZ ÖDEDİĞİNİZ ÜCRETİN TAMAMINI HEMEN İADE EDİYORUZ!